• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Төв аймгийн ЗДТГ-ын "Зөвлөн туслах ажлын хэсэг" манай суманд ажиллаж байна.

Ажлын хэсгийн зорилго нь нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны явц, салбарын хүрээнд батлагдсан бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулж байгаа ажлын үр дүн, төрийн албаны стандарт хэрэгжилтийг шалгаж, албан хаагчдыг арга зүйн зөвлөмжөөр хангах юм.

2022-04-07 11:00:00