• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Зам цэвэрлэгээний ажил-н 8,000,000 төгрөгийн төслийг Булаг бүлэг олон нийтийн оролцоотойгоор гэрээ байгуулан хийж гүйцэтгэж байна.

2023-03-20 00:00:00