• 9961-4888
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл
Үйл ажиллагаа

Сумын ЗДТГ-аас 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, Засаг даргын зөвлөлийн хурлын төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж байна. 2017 оны  10-р сарын   байдлаар сумын засаг даргын   “А” захирамж 114, “ Б” захирамж 32, Тамгын газрын дар...

2017-11-08 11:12:12

Дэлгэрэнгүй..