• 9961-4888
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Төсөв
Цөлжилтийн нэгдсэн үнэлгээний дүнгээр

Цөлжилтийн нэгдсэн үнэлгээний дүнгээр Төв аймгийн Архуст сумын нийт нутаг дэвсгэрийн 32,4-32,8 орчим хувь, Баяндэлгэр сумын 84-85 гаруй хувь, Мөнгөнморьт сумын 32,4-32,8 орчим хувь, Эрдэнэ сумын 2-31 гаруй хувь нь аль нэ...

2017-11-12 21:41:49

Дэлгэрэнгүй..
Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нийгэм эдийн засгийн байдал

Хүн ам 2016 оны жилийн эцэст хүн амын тоо суурин хүнээр тооцоход 2041 хүн болж 2015 оноос 45 хүнээр өсчээ. 2041 хүнтэйгээс 1111 нь эрэгтэй, 930 эмэгтэй,  хүйсийн харьцаа 100 эмэгтэйд 119 эрэгтэй ногдож байна.  Энэ  үзүүл...

2014-08-19 09:01:21

Дэлгэрэнгүй..